e-PLS firma

e-PLS firma

Z vlastní zkušenosti víme, jak náročná a nákladná celá agenda týkající se pracovně lékařských služeb je a to jsme se rozhodli změnit. Za cíl jsme si dali celý proces na straně firmy maximálně zjednodušit, snížit administrativní náročnost a nákladnost na nezbytné minimum a poskytnout firmám jistotu v dodržování platné legislativy.

Za tímto účelem jsme vytvořili webovou aplikaci e-PLS, která tvoří systém kompletní elektronické administrace pracovně-lékařských služeb s elektronizací komunikace zúčastněných subjektů: zaměstnavatel – zaměstnanec – registrující praktický lékař – “závodní” lékař.

 

Hlavní funkce aplikace

Vyžadování výpisů ze zdravotní dokumentace (VZD)

Dosud běžnou praxí bylo, že si zaměstnanec pro VZD chodí v pracovní době za svým obvodním lékařem. Aplikace jej vyžádá automatizovaně bez nutnosti jeho absence v práci. Podle legislativy probíhá vyžadování výpisů v pracovní době, firmu tak ušetříme nemalých nákladů (neproduktivní mzdové náklady, provozní ztráta) a provozních komplikací, kterou jsou spojeny v absencí zaměstnance v práci.

Vedení lhůtníku 

Aplikace vede lhůtník periodických prohlídek: dle věku, rizikových faktorů a rizik ohrožení zdraví, „řidičů referentů“ (dle věku a kategorie práce) a „řidičů z povolání“ (dle věku). Zaměstnavatel je včas notifikován o potřebě prohlídky.

Automatizace agendy

Cela agenda v rámci aplikace běží automatizovaně. Aplikace obsahuje databázi zaměstnanců, definované pracovní zařazení, kategorizace práce a rizika ohrožení zdraví. Po zadání těchto vstupních dat se automaticky generuje žádost o posouzení pracovní způsobilosti k práci/ řízení. Vygenerovaná žádost je formálně a obsahově správná a v souladu s platnou legislativou.

Archiv 

V rámci aplikace je celá agenda vedena na jednom místě a automaticky elektronicky archivována. Veškeré dokumenty, které je firma povinna archivovat jsou v aplikaci uložené a snadno dohledatelné. Aplikace archivuje smlouvy o poskytování PLS se závodním lékařem, jednotlivé žádosti a posudky, protokoly o kontrolách, záznamy dohledů na pracovišti, školení první pomoci.

Objednávací systém

Objednávání probíhá online. Zaměstnavatel objednává dle svých provozních potřeb na konkrétní den a hodinu. Zaměstnanec je 2x SMS notifikován o termínu objednání 1, při objednání 2, 24h před prohlídkou.

Přínosy pro zaměstnavatele

  • Agenda je vedena elektronicky na jednom místě
  • Respektování platné legislativy (formálně i obsahově správná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a dodržování periodicity prohlídek).
  • Automatizace agendy
  • Vedení lhůtníku, notifikace o potřebě prohlídky a automatizované sdělení termínu zaměstnanci via SMS.
  • Archiv. V případě kontroly nachází kontrolní úřad firmu s kompletní a jednoduše dohledatelnou agendou.
  • Odpadají zbytné náklady spojené se zajištěním VZD – neproduktivní mzdové náklady, provozní ztráta a komplikace způsobené nepřítomností zaměstnance na pracovišti.
  • Redukované náklady na vedení PLS agendy (od práce personalistů po náklady na modul PLS personálního systému, který z principu nemůže nabízet funkcionalitu e-PLS).
  • V neposlední řadě jsou náklady na aplikaci daňově nákladovatelnou položkou.